After the Flash Wiki
Advertisement
After the Flash Wiki

The start of it all.png

Ware wa kan gun wagateki wa

Tenchiirezaru choutekizo

Teki no taishou taru mono wa

Kokon musou no eiyuu de

Kore ni shitagou tsu wa mono wa

Tomo ni hyoukan kesshinoshi

Kijinni hajinu yuuaru mo

Tenno yurusanu hangyaku wo

Okoseshi mono wa mukashi yori

Sakae shitame shi arazaru zo

Teki no horoburu sore made wa

Susume ya susume moro tomo ni